Adv Header Desktop

Adv Header Mobile

 1. Linhnguyen980508

  Linhnguyen980508 New Member Bài viết: 1 Địa chỉ: Hà Nội

  Bấm xem số điện thoại
  Chưa có 9/7/19 29 lần Giá bán Liên hệ Tình trạng: Chưa cập nhật

  Adv Content

      
  a) Cuối kỳ, kế toán kết chuyển mức giá nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo từng đối tượng giao hội chi phí, ghi:

  Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

  Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (phần giá tiền NVL trên mức bình thường)

  Có TK 621 - Chi phí tổn nguyên liệu, nguyên liệu trực tiếp.

  b) Cuối kỳ, kế toán kết chuyển giá tiền nhân lực trực tiếp theo từng đối tượng tập hợp chi phí, ghi:

  Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, buôn bán dở dang

  Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (chi phí tổn nhân công trên mức bình thường)

  Có TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp.

  c) Trường hợp mức sản phẩm thực tại cung ứng ra cao hơn hoặc bằng công suất thường ngày thì cuối kỳ, kế toán thực hiện việc tính toán, phân bổ và kết chuyển toàn bộ giá thành chế tạo chung (chi phí tổn phân phối chung biến đổi và tầm giá chế tạo chung cố định) cho từng đối tượng tụ tập chi phí, ghi:

  Nợ TK 154 - Chi chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

  Có TK 627 - Chi phí phân phối chung.

  d) Trường hợp mức sản phẩm thực tế cung cấp ra tốt hơn công suất bình thường thì kế toán cần tính và xác định chi phí sản xuất chung nhất thiết phân bổ vào mức giá chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản tầm giá chế tạo chung nhất định không phân bổ (không tính vào giá tiền sản phẩm số chênh lệch giữa tổng số chi phí phân phối chung nhất thiết thực tại phát sinh lớn hơn giá tiền chế tạo chung cố định tính vào mức giá sản phẩm) được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ, ghi:

  Nợ TK 154 - Chi phí tổn sản xuất, buôn bán dở dang

  Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (phần mức giá chế tạo chung nhất thiết không phân bổ vào giá tiền sản phẩm)

  Có TK 627- Chi phí tổn chế tạo chung.

  đ) Trị giá nguyên liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công nhập lại kho, ghi:

  Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu

  Có TK 154 - Chi phí tổn sản xuất, kinh doanh dở dang.

  e) Trị giá sản phẩm hỏng ko sửa chữa được, người gây ra thiệt hại sản phẩm hỏng nên bồi thường, ghi:

  Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388)

  Nợ TK 334 - Phải trả người lao động

  Có TK 154 - Chi chi phí sản xuất, buôn bán dở dang.

  g) Đối có nhà hàng mang chu kỳ sản xuất, buôn bán dài mà trong kỳ kế toán đã kết chuyển tầm giá nguyên liệu, nguyên liệu trực tiếp, giá tiền nhân lực trực tiếp và giá tiền sản xuất chung sang TK 154, lúc xác định được giá tiền nguyên liệu, vật liệu, giá tiền nhân công trực tiếp vượt trên mức thường ngày và tầm giá cung ứng chung nhất quyết không tính vào giá tiền sản phẩm, kế toán phản ảnh mức giá nguyên liệu, vật liệu, giá thành nhân lực vượt trên mức bình thường và mức giá chế tạo chung nhất định ko phân bổ (không được tính vào trị giá hàng tồn kho) mà bắt buộc tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán, ghi:

  Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

  Có TK 154 - Chi chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (trường hợp đã kết chuyển mức giá từ TK 621, 622, 627 sang TK 154).

  h) Giá thành sản phẩm thực tại nhập kho trong kỳ, ghi:

  Nợ TK 155 - Thành phẩm

  Có TK 154 - Chi tổn phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

  i) Trường hợp sản phẩm cung ứng ra được sử dụng dùng nội bộ ngay hoặc tiếp tục xuất dùng cho hoạt động XDCB không qua nhập kho, ghi:

  Nợ các TK 641, 642, 241

  Có TK 154 - Chi tổn phí sản xuất, buôn bán dở dang.

  k) Trường hợp sau khi đã xuất kho nguyên nguyên liệu đưa vào sản xuất, giả dụ nhận được khoản chiết khấu thương nghiệp hoặc giảm giá hàng bán (kể cả những khoản tiền phạt vi phạm giao kèo kinh tế về bản tính khiến cho giảm giá trị bên mua buộc phải thanh toán) tác động tới nguyên vật liệu đó, kế toán ghi giảm giá thành chế tạo marketing dở dang đối mang phần chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán được hưởng tương ứng mang số NVL đã xuất sử dụng để chế tạo sản phẩm dở dang:

  Nợ những TK 111, 112, 331,....

  Có TK 154 - Chi phí cung cấp kinh doanh dở dang (phần chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán được hưởng tương ứng có số NVL đã xuất tiêu dùng để cung ứng sản phẩm dở dang)

  Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).
   

Adv Footer

Adv Header Mobile