Luật bảo vệ người tiêu dùng và quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng

Luật bảo vệ người tiêu dùng và quyền lợi là trách nhiệm chung của toàn xã hội. So với các nước trong khu vực, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ban hành văn bản pháp luật. Văn bản dùng để điều chỉnh vấn đề bảo vệ người tiêu dùng với Pháp lệnh Bảo vệ người tiêu dùng. Theo pháp lệnh số 13/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27/04/1999.

Nội dung chính

Thuận lợi và khó khăn của luật bảo vệ người tiêu dùng

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được. Thực tiễn triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho thấy vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó sự quan tâm lãnh đạo của một số cấp uỷ đảng đối với công tác triển khai. Việc thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa được tập trung đúng mức. Và đúng trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác này. Tất cả chưa được xác định cụ thể, rõ ràng nên kết quả đạt được còn thấp so với yêu cầu.

Luật bảo vệ người tiêu dùng

Hạn chế về nhận thức luật bảo vệ người tiêu dùng

Các chủ thể trong xã hội cũng chưa thực sự nhìn nhận đầy đủ về vai trò quan trọng của việc này. Đó là công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bảo vệ đối với sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đặc biệt trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế và quá trình toàn cầu hóa. Các quy định trong Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Và nhiều văn bản quy định liên quan nhưng chưa thực thi có hiệu quả. Vẫn chưa có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn, xử phạt, bồi thường thỏa đáng cho người tiêu dùng.

Nội dung Luật số 59/2010/QH12

Chính vì vậy Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hay Luật số 59/2010/QH12. Luật này đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010. Nó chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Trong những năm qua, công tác thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Và nhờ đó hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Từng bước đưa pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đi vào cuộc sống. Và góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp chân chính.

Luật bảo vệ người tiêu dùng

Các văn bản ban hành theo luật bảo vệ người tiêu dùng

Sau khi Luật Bảo vệ người tiêu dùng ra đời và chính thức có hiệu lực. Đã có hàng loạt các văn bản có liên quan cũng đã được xây dựng và ban hành. Nó thể hiện được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác này, cụ thể:

Các nghị định

 • Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ. Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 • Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. Nhằm quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm. Và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 • Nghị định 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ. Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ. Về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm. Và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Các quyết định

 • Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
 • Quyết định 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
 • Quyết định 38/2018/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/08/2015. Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
 • Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong giai đoạn 2016-2020.
 • Quyết định số 4122/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Về việc phê duyệt danh sách các Đề án. Nhằm tham gia Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 – 2020.
 • Chỉ thị 30-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước. Đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Luật bảo vệ người tiêu dùng

Các văn bản liên quan

Bên cạnh đó, vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn được đề cập ở các mức độ khác nhau. Nó được đề cập tại các văn bản quy phạm pháp luật như:

 • Bộ luật Dân sự của Quốc hội, số 91/2015/QH13 (2015)
 • Bộ luật Hình sự (2000),
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 của Quốc hội, số 12/2017/QH14
 • Luật Thương mại (2005)
 • Luật Cạnh tranh của Quốc hội, số 23/2018/QH14
 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (2006)
 • Luật Bảo vệ môi trường của Quốc hội, số 55/2014/QH13
 • Luật chất lượng, sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 của Quốc hội
 • Luật An toàn thực phẩm của Quốc hội, số 55/2010/QH12
 • Luật Quảng cáo của Quốc hội, số 16/2012/QH13 …

Trích dẫn theo nguồn http://vcca.gov.vn/

Trả lời